Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

lgoo4

Partnerem projektu jest firma Sixt rent a car

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

Dług publiczny Polski:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Ukryty dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług publiczny jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Licznik jawnego długu publicznego*

  • Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1028,6 mld zł na koniec czerwca 2018 r. do 1049,2 mld zł na koniec grudnia 2018 r., czyli o 111,2 mln zł na dobę, 4,7 mln zł na godzinę i 1296 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 23 XI 2018 (4,30 PLN/EUR).
  • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 092 zł na koniec czerwca 2018 r. do 27 634 zł na koniec grudnia 2018 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób.
  • Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2018 r., a prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w wersji z 25 września 2018.

* dług sektora instytucji rządowych  i samorządowych wg. metodologii ESA2010

Licznik ukrytego długu publicznego

  • Parlament Europejski w marcu 2013 przyjął nową metodologię statystyczną ESA 2010, która zobowiązuje krajowe urzędy statystyczne do publikacji szacunków długu ukrytego. Główny Urząd Statystyczny czekał jednak na ostateczny dozwolony termin i szacunek za 2015 rok opublikował dopiero w kwietniu 2018 roku. W niektórych państwach członkowskich urzędy statystyczne publikowały szacunki długu ukrytego już wcześniej, bez przymusu UE, np. Wielka Brytania w 2012 roku. Wobec opieszałości GUS, Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2013 roku publikowało własne szacunki dla Polski.
  • Niepełna dostępność danych powodowała, że dotychczasowe szacunki FOR były ograniczone do zobowiązań emerytalnych w ZUS i uproszczone. Nie uwzględnialiśmy zobowiązań rentowych ZUS, emerytalno-rentowych KRUS, ani resortowych emerytur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie wszystkich ubezpieczonych w ZUS w uproszczeniu traktowaliśmy jako należących do „nowego” systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce, stworzonego w Polsce reformą z 1999 roku, również w przypadku osób które ciągle funkcjonują w „starym” systemie emerytalnym o zdefiniowanym świadczeniu. Wszystkie te czynniki powodowały, że dług ukryty szacowany przez FOR był zaniżony. Pomimo tego, szacunki FOR dość dobrze pokrywają się z GUS w części, którą uwzględnialiśmy. Według GUS zobowiązania emerytalno-rentowe w ZUS na koniec 2015 roku wyniosły 4056,8 mld zł wobec szacunku FOR dla samych zobowiązań emerytalnych ZUS 3223,9 mld zł.
  • Teraz oficjalne szacunki GUS mają być publikowane co trzy lata z dwuletnim opóźnieniem. Niestety niepełna dostępność danych GUS nie pozwala na powtórzenie szacunków według identycznej metodologii przez FOR i częstszą publikację. Dlatego będziemy publikować wartości długu ukrytego na podstawie ekstrapolacji oficjalnych szacunków GUS. Będziemy zakładać, że dług ukryty rośnie wraz z przyrostem zobowiązań emerytalnych na indywidualnych kontach i subkontach w ZUS, a spada wraz z sukcesywnymi wypłatami emerytur przez ZUS (kiedy dług ukryty staje się długiem jawnym). Spodziewamy się, że dług ukryty będzie spadał wraz z wygasaniem „starego” systemu emerytalnego o zdefiniowanym świadczeniu i zastępowaniem go „nowym” systemem o zdefiniowanej składce.
  • Szacunkowa wielkość długu ukrytego Polski spada obecnie z 4808,03 mld zł na koniec grudnia 2015 do 4807,99 mld zł na koniec grudnia 2018. Szacunku dokonano na podstawie dynamiki zobowiązań emerytalnych i wypłat emerytur ZUS od końca grudnia 2015 roku do końca czerwca 2018 roku. Do obliczeń wykorzystano szacunek zobowiązań emerytalno-rentowych GUS pt. „Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.” i dane ZUS z okresu XII 2015 do VI 2018.
RachunekodPanstwa2016

Rachunek od państwa za 2016 rok

28 kwietnia 2017 r. zaprezentowaliśmy „Rachunek od Państwa za 2016 r.”, który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Kolejna, szósta edycja akcji, jak co roku zorganizowana została tuż przed końcowym terminem rozliczenia PIT. Pracownicy i wolontariusze FOR obecni byli pod  Pierwszym Urzędem Skarbowym w Warszawie, gdzie informowali przechodniów o stanie finansów państwa, rozdając wydrukowane rachunki oraz odpowiadając na nurtujące pytania.

Państwo wydaje coraz więcej.

Forum Obywatelskiego Rozwoju od 6 lat analizuje wydatki publiczne przedstawiając je w przystępnej formie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Tak przedstawione dane, można znacznie łatwiej odnieść do naszych zarobków i wydatków.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.

Partnerem projektu jest firma Sixt rent a car

sixt-white

Licznik wyświetla się dzięki firmie JetLine

jetline-logo-robot-czerwone