Licznik długu publicznego to projekt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r.

FOR_www_biale

Dług publiczny:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług jako % PKB: 0%

Dług poza kontrolą parlamentu:

1 700 678 879 PLN

Dług na mieszkańca: 28 747 PLN | Dług jako % PKB: 0%

Zapisz się do newslettera!

Podstawowe definicje

Dług publiczny to suma ciągle niespłaconych zobowiązań państwa ze wszystkich lat.

Jawny dług publiczny to suma zobowiązań (obligacji skarbowych, obligacji komunalnych itp.) zaciągniętych przez państwo, ale ciągle niespłaconych. Zwykle podaje się tylko tą część długu publicznego ze względu na trudności z szacowaniem ukrytego długu publicznego.

Deficyt to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w konkretnym roku, kiedy wydatki są wyższe od dochodów.

Deficyt budżetu państwa, wbrew nazwie, odnosi się tylko do wycinka wydatków i dochodów państwa, które określa się mianem sektora finansów publicznych. Tzw. budżet państwa nie obejmuje wydatków lokalnych, emerytalnych ani wielu innych. W 2019 roku wydatki budżetu państwa stanowiły tylko 43% wydatków publicznych.

Dług poza kontrolą parlamentu to zobowiązania zaciągnięte przez instytucje będące pod nadzorem państwa (takie jak m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju) na sfinansowanie zadań publicznych realizowanych poza reżimem ustawy budżetowej. O wysokości tych wydatków oraz o ich przeznaczeniu i sposobie podziału decyduje jednoosobowo dysponent danego funduszu. Wydatki tych funduszy w przeciwieństwie do budżetu nie muszą być opiniowane i zatwierdzane przez komisję budżetu w parlamencie. To tak jakby firma miała „tajny” rachunek bankowy i prowadziła przez niego różne operacje finansowe i nie wykazywała ich w sprawozdaniu finansowym przedstawianym radzie nadzorczej i akcjonariuszom. Parlament jest naszą radą nadzorczą.

Najnowsza aktualizacja

Licznik Długu Publicznego

Licznik Długu Publicznego

  • Szacunkowa wielkość długu publicznego*, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1415 mld zł na koniec grudnia 2021 roku do 1553 mld zł na koniec 2022 roku, czyli o 376,8 mln zł na dobę, 15,7 mln zł na godzinę i 4361 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 31 marca 2021 roku.
  • Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 37 404 zł na koniec grudnia 2021 roku do 41 039 zł na koniec grudnia 2022 roku. W przeliczeniu na 1 pracującego dług publiczny rośnie z 84 348 zł na koniec grudnia 2021 roku do 92 545 zł na koniec grudnia 2022 roku.
  • Od 2020 roku, gdy zaczęto finansować wiele wydatków związanych z pandemią przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, zaczął gwałtownie rosnąć dług poza kontrolą parlamentu – z 3,3% PKB w pierwszym kwartale 2020 roku do 11,1% PKB na koniec 2021 roku. Według prognozy Ministerstwa Finansów na koniec 2022 roku dług poza kontrolą będzie wynosił 376 mld zł i stanowił równowartość 13,8% PKB.
  • Aktualizacja Licznika Długu Publicznego uwzględnia opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2021 roku oraz prognozy ze Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025.

* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA2010

FOR_Rachunek_2020

Rachunek od Państwa za 2020 rok

W 2020 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na przeciętnego obywatela wyniosły prawie 30 tys. zł. Już po raz dziesiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) publikuje „Rachunek od państwa”, czyli zestawienie wydatków publicznych za poprzedni rok w przeliczeniu na mieszkańca Polski niezależnie od wieku. Jak co roku, w FOR prowadzimy akcję informacyjną w okresie składania deklaracji podatkowych, aby w przystępny sposób zobrazować podatnikom, za co płacą.

Za co najwięcej zapłacili podatnicy w 2020 roku? 

Wbrew pozorom największym obciążeniem dla finansów publicznych nie były wydatki na powstrzymanie i walkę ze skutkami pandemii COVID-19 (w tym rekompensaty za lockdown), które wyniosły w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski  2722 zł. Podajemy je osobno na końcu rachunku na podstawie kwoty raportowanej przez rząd do Komisji Europejskiej i wyłączyliśmy je (w miarę możliwości, gdyż w chwili przygotowywania „Rachunku” ostateczne dane nie są jeszcze dostępne) z pozostałych kategorii wydatków (w szczególności z obszaru ubezpieczeń społecznych i zdrowia). Całkowite wydatki państwa bez wydatków związanych z COVID-19 wyniosły w ubiegłym roku 27 032 zł.

RAZEM Z NAMI WSPIERAJ WOLNOŚĆ W POLSCE

Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.